Inhoud Invest4You website
Invest4You N.V. hierna te noemen I4Y besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die staan op haar website. Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van I4Y geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

I4Y aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Bedoeld voor inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan – en dragen er verantwoordelijkheid voor – dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.

Verwijzingen & hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet door I4Y worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar de Website van I4Y zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Website. I4Y is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte beleggingsadviezen, koersinformatie en/of enige andere informatie.

Kenmerken van Internet
Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. I4Y is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door I4Y of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de site van I4Y en de daaraan verbonden faciliteiten van I4Y of derden.

Aard van de informatie
De door I4Y op deze website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Deze gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of het afnemen van financiële diensten dan wel beleggingsadvies.

Intellectueel eigendomsrecht Website
De website van I4Y is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke regelingen en wetten is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij I4Y dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Privacybeleid
I4Y verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid. De gebruiker kan via verwijzingen of hyperlinks op de Website websites bezoeken van andere bedrijven, waarop het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing is. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van het privacybeleid van deze bedrijven alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.